Made with Tripod.com

ล้อ-ยาง กับ เข็มวัดความเร็ว

โดย คุณอนุรัตน์ ระยับพันธุ์ anuratr@hotmail.com


สำหรับผู้ต้องการเปลี่ยน รองเท้าให้รถของคุณ แต่ทราบไหมครับ ว่า ขนาดของกระทะล้อ, ความสูงของแก้มยาง ที่คุณจะเปลี่ยน (หรือเปลี่ยนไปแล้ว) ทำให้ค่าที่อ่านจากเข็มวัดความเร็ว (Speedometer) นั้น คลาดเคลื่อนไปจากล้อและยางเดิมๆ ไปมากขึ้นหรือน้อยลงจากความเป็นจริง

มี Site หนึ่งที่ช่วยให้คุณสะดวกในการคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนนี้ คุณเพียงแต่ใส่ขอมูลของขนาดกระทะล้อ - ขนาดยางเดิม และขนาดใหม่ที่จะเปลี่ยน แล้ว click เพียงปุ่มเดียว คุณก็จะทราบว่าสิ่งที่คุณคิดจะเปลี่ยนนั้น "เว่อร์" ขนาดไหน

Site นี้ชื่อ "Tire and Wheel Upgrade Calculator" มี URL http://mr2.com/FORMS/tire.html

มีข้อเสียอยู่นิดเดียวเอง คือว่า Site นี้บอกความเร็วเป็น "ไมล์" ครับ